1. Bevezetés

1.1. Az alábbi részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) egymással szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkozik. Egyrészről a BlockChange Kft.-re, mint kriptovaluta kereskedőre (továbbiakban: Kereskedő), másrészről a BlockChange Kft.-től kriptovalutát vásárlóra, vagy a BlockChange Kft. részére kriptovalutát értékesítő (eladó) ügyfélre, illetve a http://www.blockchange.hu honlap (továbbiakban: Honlap) használóira, (továbbiakban együttesen: Ügyfél).

1.2. Kereskedő adatai:

Cégnév: BlockChange Kft.
Cég székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 4.
Ügyfélszolgáltati telefon:+36 70 478 0722
Kereskedő e-mail címe:info@blockchange.hu
Nyilvántartásba-vételi szerv:Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 13-09-165886
Adószám: 23383911-2-41
EU adószám: HU23383911

1.3. A forgalmazott termékek adatai:

Kriptovaluta
A kriptovaluta olyan virtuális pénz (vagy virtuális valuta), amely kriptográfiai folyamat eredménye, és amelynek tranzakcióit a felhasználók számítógépei közösen végeznek el.
A virtuális pénz (vagy virtuális valuta) olyan érték digitális megtestesülése (azaz digitális adattartalom: digitális formában előállított vagy nyújtott adat), amelyet nem egy központi bank vagy hatóság bocsát ki, és nem feltétlenül kapcsolódik papírpénzhez, de természetes vagy jogi személyek fizetőeszközként fogadják el, továbbá elektronikus úton továbbíthatók, tárolhatók vagy forgalmazhatók.

Kereskedő az általa forgalmazott kriptovalutákat forint készpénz ellenében a Kereskedő által üzemeltetett automaták útján (a továbbiakban: ATM) értékesíti az Ügyfél részére, illetve ugyanezen ATM-ek útján Kereskedő az általa forgalmazott kriptovalutákat megvásárolja az Ügyféltől forint készpénzért.

1.4. A Kereskedő által forgalmazott kriptovalutanemek: Bitcoin, Litecoin, Ethereum

1.5. A forgalmazott kriptovalutákat nem a Kereskedő állítja elő.

1.6. A Kereskedő felhívja az Ügyfelek figyelmét, hogy az eddigi piaci tapasztalatok alapján a kriptovaluták volatilitása nagy, azaz árfolyamuk (pénzben kifejezett értékük) folyamatosan és gyorsan változik, ezért az Ügyfélnek különösen nagy árfolyamkockázattal kell számolnia egy-egy tranzakció során. A kriptovaluták ezen tulajdonsága független Kereskedőtől, és ezen piaci folyamatokra Kereskedőnek nincs ráhatása. Kereskedő az általa forgalmazott kriptovaluták értékállóságáért semmilyen felelősséget nem vállal, azt kifejezetten kizárja.

a) Fentiekre tekintettel a szolgáltatásért Ügyfél által fizetendő ellenérték előre nem határozható meg, a piaci folyamatok alapján az ATM generálja az éppen aktuális meghirdetett árfolyamot, valamint
b) a tranzakcióért fizetendő tranzakciós díjat.

A fent megjelölt és az ATM által megjelenített árfolyam és tranzakciós díj/költség tájékoztató jellegű, azok pontos meghatározására a tranzakció Ügyfél általi jóváhagyásakor kerül sor, így az ATM kezdőképernyőjén megjelenített tájékoztató jellegű árfolyamhoz képest további költségek merülhetnek fel.

1.7. Ügyfél a Kereskedő által nyújtott szolgáltatások igénybevételével ráutaló magatartással kijelenti, hogy a kriptovaluták fent megjelölt tulajdonságait, valamint működésüket ismeri, így az azokból eredően Ügyfél a Kereskedővel szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel. Az ilyen igényekkel szembeni felelősségét a Kereskedő kifejezetten és teljes mértékben kizárja.

1.8. A Felek közötti szerződés és az ÁSZF nyelve: magyar, a többi nyelvre lefordított változat tájékoztató jellegű. A jelen ÁSZF 2019. december 01. napjától érvényes Kereskedő és Ügyfél közötti összes gazdasági kapcsolat tekintetében (a Kereskedő által üzemeltetett automatán keresztül, és/vagy a Honlapon történő kriptovaluta eladásra és vásárlásra), azok nem alkalmazhatóak a korábban megkötött szerződésekre és visszavonásig érvényesek. Ettől eltérő feltételeket csak Ügyfél és Kereskedő közös akaratával írásban lehet kikötni. Ügyfél a Kereskedő által üzemeltetett automatán és/vagy Honlapon történő kriptovaluta vásárlással és/vagy eladással a jelen általános szerződési feltételeket ráutaló magatartással feltétel és fenntartás nélkül elfogadja. Ügyfél tudomásul veszi, hogy az Ügyfél által kezdeményezett és a Kereskedő által végrehajtott vétel és/vagy eladás következményeként a megrendelt és/vagy eladásra felkínált kriptovalutára az Ügyfél és a Kereskedő között a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti – határozott idejű – adásvételi szerződés jön létre. A szerződés a megrendelés Kereskedő általi visszaigazolásával jön létre, és a Kereskedő általi szerződésszerű teljesítéssel szűnik meg. Kereskedő jogosult a jelen ÁSZF tartalmát bármikor egyoldalúan módosítani, köteles azonban a módosítást követően haladéktalanul a honlapján a módosítások jelölésével közzéteni. Az új szerződési feltételek a közzétételtől hatályosak a közlést követően kötött szerződésekre (kezdeményezett tranzakciókra).

1.9. Vonatkozó jogszabályok:

 • a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: elektronikus kereskedelmi törvény),
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
 • a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Grtv.),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.),
 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR),
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.),
 • a nemesfémmel vagy az ezekből készült tárgyakkal kereskedő és az árukereskedő szolgáltatók részére a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény végrehajtásának, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 33/2017. (X. 26.) NGM rendelet,
 • a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
 • a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.

Kereskedő felhívja a figyelmet, hogy kizárólag magánszemélyek részére nyújtja a kereskedelmi szolgáltatásait. Ügyfél kizárólag saját maga részére veheti igénybe a Kereskedő szolgáltatásait, meghatalmazásnak, más nevében történő ügyvitelnek, képviseletnek nincs helye!

2. A szolgáltatás használata

a) ATM: Olyan elektronikus berendezés (POS terminál), amelynek használatával – elektronikus kapcsolat létrehozása útján – az Ügyfélnek lehetősége van virtuális fizetőeszköz Kereskedőtől történő megvételére vagy eladására a Kereskedő részére. Az ATM lehetővé teszi a Kereskedő és az Ügyfél közötti elektronikus virtuális fizetőeszköz váltás teljesítését nyomtatványok használata nélkül.

b) Átváltási árfolyam: A virtuális és törvényes fizetőeszközök közötti átváltás kapcsán a Kereskedő ügyvezetője, alkalmazottja, foglalkoztatottja által személyesen, valamint a Kereskedő honlapján vagy ATM-jei által meghatározott adatok alapján közölt, illetőleg a Kereskedő által üzemeltetett ATM-eken megjelenített, meghatározott átváltási árfolyamot jelenti. A Kereskedő a jelen ÁSZF 1.4. pontjában megjelölt virtuális fizetőeszközök váltását teszi lehetővé az Ügyfelek részére magyar forint ellenében.

c) Digitális tranzakciók elosztott nyilvántartása (publikus blokklánc): A digitális tranzakciók egy bizonyos időpontban rendszerezett adatbázisa, amelyek egyidejűleg jönnek létre, újulnak meg és tárolódnak minden résztvevő minden adathordozó eszközén, előre meghatározott algoritmus alapján, biztosítva ezzel az adatbázis identitás megőrző tulajdonságát minden felhasználó számára. Bitcoin és Ethereum esetében ilyennek minősül a blokchain.com honlap, mely lehetővé teszi a felhasználók számára a bitcoin és ethereum nevű virtuális fizetőeszköz tranzakció nyomon követését. A szolgáltatói szerződés Ügyféllel történő elszámolása esetén a Kereskedő a digitális tranzakciók elosztott nyilvántartásában megtalálható publikus információkat tartja teljes bizonyító erővel rendelkező bizonyítási eszköznek.

d) Elektronikus váltás: Nem papír alapú váltás, amelyet az Ügyfél, az Ügyfél kedvezményezettje vagy meghatalmazottja, a Kereskedő elektronikus szolgáltatásának a Kereskedő honlapján vagy ATM készülékén keresztül történő igénybevételével létrejött szerződés formájában kezdeményez a Kereskedőnél és amelynek tárgya virtuális fizetési eszköz megvásárlása, illetőleg virtuális fizetőeszköz eladása, függetlenül az Ügyfél és a kedvezményezett vagy az Ügyfél és a meghatalmazott közötti jogviszonytól.

e) Hirdetmény: A Kereskedő által kínált virtuális fizetőeszközök tájékoztató jellegű árfolyamának elektronikus formában való közlése jegyzék vagy árfolyamlap formájában, valamint a virtuális fizetőeszközökre vonatkozó egyéb információkat tartalmazó lista. Alkalmazása nem kötelező a Kereskedő részéről.

f) Honlap: A https://blockchange.hu internetes elérhetőség.

g) Rendelkezésre jogosult: A virtuális fizetőeszközök kapcsán az a személy, aki rendelkezik a virtuális fizetőeszköz pénztárca privát kulcsával.

h) SMS értesítés: A Kereskedő azon szolgáltatása, amely alapján a Kereskedő az Ügyfél által meghatározott mobiltelefonszámra rövid szöveges üzenetet (Short Message System) küld a váltás előkészítéséről, vagy a váltási tranzakciókkal összefüggésben.

i) Személyazonosítására alkalmas okirat: A Pmt. által megkövetelt okiratok.

j) Szolgáltatás: A virtuális és törvényes fizetőeszközök közötti átváltás az Ügyfelek részére.

k) Szabályzatok: a jelen Általános Szerződési Feltételek, a Pénzmosás Elleni és Ügyfélazonosítási Szabályzat, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Szabályzat.

l) Üzleti kapcsolat: Az Ügyfél és a Kereskedő között fennálló tartós jogviszony, mely jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szolgáltatás igénybevételére irányuló szerződéssel jön létre. A szerződéses jogviszony virtuális és törvényes fizetőeszköz, valamint virtuális és virtuális fizetőeszközök átváltásának nyújtására vonatkozó határozott vagy határozatlan idejű megállapodás, melyre a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkoznak.

m) Ügyfél: Az a nagykorú vagy a váltási és utalási szolgáltatás igénybevételére jogosult, szülő/törvényes képviselő hozzájárulásával rendelkező 14. életévét betöltött természetes személy, valamint jogi személy vagy egyéb szervezet, amely számára a Kereskedő virtuális fizetőeszközöket vált a Kereskedő részére átadott, a Szabályzat hatálya alá tartozó, a szolgáltatás (átváltás és utalás) igénybevételét kezdeményező nyilatkozat vagy üzleti kapcsolat alapján.

n) Ügyfélkockázati tényezők: A 21/2017. (VIII.3) NGM rendeletben és annak mellékleteiben meghatározott alacsony és magas kockázati tényezők.

o) Váltás kezdeményezése: Váltási kezdeményezésének minősül, amennyiben az Ügyfél az ATM készülék kijelzőjén kiválasztja, hogy pontosan milyen virtuális vagy törvényes fizetőeszközt és mekkora értékben szeretne átváltani.

p) Váltási igény jóváhagyása: Az ATM készüléken keresztül Ügyfél által történő virtuális fizetőeszköz eladása esetén jóváhagyásnak minősül a Kereskedő részéről történő kripto eladási szelvény kinyomtatása. Az ATM készüléken keresztül Ügyfél által történő virtuális fizetőeszköz vásárlása esetén, a jóváhagyás a „vásárlás” gomb megnyomásával valósul meg. Nem minősül jóváhagyásnak a törvényes fizetőeszköz ATM készülékbe történő behelyezése, az ATM készülék ekkor még csak az aktuális tájékoztató jellegű árfolyamot közli. A végleges, Kereskedő által jóváhagyott teljesítési árfolyam a „vásárlás” gomb megnyomásával kerül rögzítésre.

q) Váltási szerződés: A Kereskedő és az Ügyfél között létrejött, virtuális fizetőeszköz adásvételére vonatkozó szerződés.

r) Virtuális fizetőeszköz: Digitális értékmegjelenítő, amelyet nem központi bank vagy közigazgatási szerv bocsát ki és nem feltétlenül kapcsolódik törvényes fizetőeszközhöz, azonban természetes vagy jogi személyek fizetőeszközként elfogadják, illetve elektronikusan továbbítható, tárolható vagy adható-vehető.

s) Virtuális vagy törvényes fizetőeszközre történő átváltás: A virtuális vagy törvényes fizetőeszközre történő átváltás az Ügyfél részére virtuális fizetőeszköz Kereskedő által történő eladását, valamint annak az Ügyfél által megadott virtuális pénztárca címre történő átutalását, valamint a virtuális fizetőeszköz Kereskedő által meghatározott áron történő megvásárlását és a virtuális fizetőeszköz ellenértékének az Ügyfél részére történő személyes átadását jelenti az Ügyfél igénye alapján, ideértve az ATM készülékeken végzett műveleteket is.

t) Virtuális (kripto) fizetőeszköz váltó: Olyan szolgáltató, amely üzletszerűen a virtuális és törvényes vagy virtuális és virtuális fizetőeszközök közötti átváltást végez.

2.1. A jelen szerződés tárgya: A Kereskedő a Kereskedő által (az 1.4. pontban megjelölt) forgalmazott virtuális fizetőeszközt
a) eladja az Ügyfél részére magyar forint készpénz ellenében, vagy
b) megvásárolja az Ügyféltől magyar forint készpénz ellenében
az aktuálisan meghirdetett árfolyamon.
Az Ügyfél az átváltási művelet során a virtuális vagy törvényes fizetőeszköz virtuális vagy törvényes fizetőeszközben meghatározott ellenértékének a váltás teljesítését megelőzően történő megfizetésére köteles.

2.2. A szerződés létrejötte: Az Ügyfél a Kereskedő által üzemeltetett automatán (ATM) keresztül kezdeményezett tranzakcióval az Ügyfél és a Kereskedő között a jelen általános szerződési feltételek szerinti egyedi szerződés létrejön. A tranzakció kezdeményezésével az Ügyfél ráutaló magatartással fenntartás és feltétel nélkül elfogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket.

2.3. A Kereskedő a közte és az Ügyfél között elektronikus úton megkötött szerződés lényeges tartalmi elemeit rögzíti, így azok utóbb hozzáférhetővé válnak az Ügyfél, illetve a Kereskedőre nézve kötelező bírósági, hatósági megkeresések esetén.

2.4. A Szabályzatokban meghatározott – a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges – adatokat az Ügyfél köteles a valóságnak megfelelően kitölteni. Az Ügyfél a rá vonatkozó regisztrációkor megadott vagy a szerződés megkötésekor megadott adataiban bekövetkezett változást öt (5) munkanapon belül köteles a Kereskedőnek bejelenteni.

2.5. A szerződés megszűnése:

a) Kereskedő és Ügyfél általi teljesítésével,
b) Ügyfél általi elállással, azzal, hogy az elállásra nincs lehetőség a tranzakció jóváhagyását követően,
c) Kereskedő általi elállással.

2.6. Az Ügyfél az elállási jogát csak a szerződés Kereskedő általi teljesítésének megkezdése előtt gyakorolhatja. A szerződés teljesítése megkezdésének minősülnek a virtuális fizetőeszköz váltás érdekében elindított átváltási folyamatok.

2.7. A Kereskedő az elállási jogát az Ügyfél súlyos szerződésszegése esetén gyakorolhatja a tranzakció megakadályozásával, vagy a tranzakció lebonyolítását követően az eredeti állapot helyreállításának kezdeményezésével.

Súlyos szerződésszegésnek minősül a szolgáltatási szerződésből eredő bármely lényeges kötelezettség megszegése vagy bármely kötelezettség ismételt megszegése. Súlyos szerződésszegésnek tekinti a Kereskedő különösen:

a) A fizetési, tájékoztatási kötelezettség megszegését;
b) Az Ügyfél megsérti a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó szerződést, illetve az ÁSZF rendelkezést;
c) Az Ügyfél nem biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges előírt feltételeket, különös tekintettel a Pénzmosás Elleni és Ügyfélazonosítási Szabályzatban foglalt ügyfélazonosítási folyamat részleteire;
d) Az Ügyfél a szolgáltatást nem rendeltetésének megfelelően használja (pl. hamis, lejárt, sérült bankjeggyel, vagy nem forinttal próbál fizetni);
e) Az Ügyfél a szolgáltatásra vonatkozó szerződésből eredő bármilyen fizetési, vagy kriptopénz transzferálási kötelezettségét nem teljesíti;
f) Az Ügyfél megsérti a Kereskedő tulajdonában álló szerzői jogokat;
g) Az Ügyfél kísérletet tesz a szolgáltatás védelmi, titkosítási rendszerének megkerülésére;
h) A Kereskedőnek jogszabályi kötelezettsége a tranzakció visszautasítása;
i) A Kereskedő úgy ítéli meg, hogy az Ügyfél valamely szolgáltatással kapcsolatos magatartása bűncselekménynek minősül, vagy feltételezhetően bűncselekménnyel áll összefüggésben.

2.8. A szerződés megszűnésének jogkövetkezményei: A szerződés megszűnése esetén a szerződés megszűnése napján a Kereskedő és az Ügyfél kötelesek egymással elszámolni. A Kereskedő kizárólag a szerződésnek megfelelően, ténylegesen teljesített tranzakció arányos ellenértékére és szolgáltatási díjaira jogosult azzal, hogy a szolgáltatás teljesítésének megkezdése, vagyis az Ügyfél általi virtuális fizetőeszköz beszerzése/értékesítése, illetve a Kereskedő részéről anyagi kötelezettséggel járó kísérlet is teljesített szolgáltatásnak minősül.

2.9. A szerződés megszűnésekor a Kereskedő valamennyi, szerződésből származó követelése nyomban esedékessé válik és az Ügyfél a Kereskedő által kiállított egyenlegértesítőben megjelölt tartozását három (3) munkanapon belül köteles kiegyenlíteni.

2.10. A Kereskedő az elállással egyidejűleg, illetve amennyiben a szerződéstől való elállás vagy a szerződés egyéb okból történő megszűnését követően a Ügyfél nem rendelkezik a neki járó összegről, azt legfeljebb 1 hónapig a Kereskedő megőrzi. A megőrzött összeggel kapcsolatos kamat-, díj- vagy más (különösen bármilyen kártalanítási, kártérítési) igényéről az Ügyfél az ÁSZF elfogadásával lemond.

A Kereskedő (akár Kereskedői, akár Ügyfél általi) elállás esetén a tranzakció értéke 7%-ának megfelelő összegű kezelési költséget, vagy a tényleges és közvetlenül felmerült költséggel arányos díjat számolhat fel.

2.11. Természetes személy Ügyfél halála esetén a szerződés és a létesített üzleti kapcsolat megszűnik. Az Ügyfél halála esetén a Kereskedő az általa még nem teljesített szerződést az örökös(ök) részére teljesíti, amennyiben örökösi jogállásukat megfelelő módon, hiteles okirattal igazolják (teljes hatályú és jogerős közjegyzői hagyatékátadó végzés, bírósági határozat, /európai/ öröklési bizonyítvánnyal, EU-n kívüli külföldiek esetén az állampolgárságuk szerinti felülhitelesített okirattal).

2.12. Kriptovaluta Ügyfél általi vásárlása folyamatának leírása: Ügyfél felkeresi a Kereskedő által üzemeltetett automatát (a továbbiakban: ATM), az ATM érintőképernyőjén Ügyfél kiválasztja a nyelvet, a tranzakció típusát (kriptovaluta vétel), kiválasztja a megvásárolni kívánt kriptovalutát, nyilatkozik kiemelt közszereplői státuszáról, elfogadja a Kereskedő Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját, beüti mobiltelefonszámát, beüti a mobiltelefonjára SMS üzenetben kapott egyszer használatos jelszót, beüti a vásárlásra szánt forint (HUF) összeget (ami nem lehet kevesebb, mint 10.000,-Ft és mindig csak 10.000,- Ft egész számú többszöröse lehet), az összeg függvényében elvégzi az ügyfélazonosítást és megadja az ehhez szükséges (lásd alább) személyes adatait, kiválasztja a kriptopénztárcát ahová kéri a megvásárolt kriptovaluta jóváírását (saját tárca, vagy a Kereskedő által biztosított tárca, vagy Kereskedő által biztosított kártya), elfogadja a kiírt tájékoztató jellegű (adott pillanatban érvényes, de nem végleges) átváltási árfolyamot, behelyezi a bankjegyeket az ATM-be, majd jóváhagyja a tranzakciót. A tranzakció jóváhagyásával rögzítésre kerül a végleges árfolyam (amelyen a tranzakció lebonyolításra kerül) és kinyomtatásra kerül a bizonylat, a megvásárolt kriptovaluta megjelenik az ügyfél kriptopénztárcájában, de még “unconfirmed” (“nem visszaigazolt”, azaz nem elkölthető) státuszban, a tranzakciót blokkba foglalja egy erre jogosult szereplő (validátor) és a tranzakció megkapja a “first confirm” (első visszaigazolás) státuszt, amennyiben további – az adott kriptovalutához meghatározott számú – blokk épül a korábbi blokkra, a tranzakció megkapja a “finally confirmed” (véglegesen visszaigazolt) státuszt, innentől a kriptovaluta elkölthető státuszba kerül.

Kereskedő felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy amennyiben az Ügyfél által átadni kívánt bankjegyek lejártak, hamisak vagy hamisítottak, úgy a tranzakciót Kereskedő megtagadja, amennyiben a bankjegyek hamisgyanúsak, úgy Kereskedő a tranzakciót megtagadhatja.

2.13. Kriptovaluta Ügyfél általi eladás folyamatának leírása: Ügyfél felkeresi a Kereskedő által üzemeltetett ATM-et, az ATM érintőképernyőjén kiválasztja a nyelvet, a tranzakció típusát (kriptovaluta eladás), kiválasztja az értékesíteni kívánt kriptovalutát, nyilatkozik kiemelt közszereplői státuszáról, elfogadja a Kereskedő Általános Szerződési Feltételeit és Adatkezelési Tájékoztatóját, beüti mobiltelefonszámát, beüti a mobiltelefonjára SMS üzenetben kapott egyszer használatos jelszót, beüti az eladásra felkínált kriptovaluta forintértékét (ami nem lehet kevesebb, mint 10.000,-Ft érték és mindig csak 10.000,- Ft érték egész számú többszöröse lehet), az összeg függvényében elvégzi az ügyfélazonosítást és megadja az ehhez szükséges (lásd alább) személyes adatait, megjelöli a tárcát, amelyről kívánja a kriptovalutát, papír alapú tárca esetén felmutatja a tárcája privát kulcsát melyet az ATM kamerája bolvas), vagy kártya tárca esetén leolvassa a kártyát (ATM kártyaolvasójához érinti) amelyen tárolja a kriptovalutát, elfogadja a kiírt (tájékoztató jellegű) átváltási árfolyamot, jóváhagyja a tranzakciót, az ATM kinyomtatja az eladási bizonylatot, amelyen szerepel a QR kód, az eladásra felkínált kriptovaluta összeg,, mobiltelefonon futó tárcaalkalmazás esetén mobilkészülékével beolvassa a bizonylaton szereplő QR kódot, a tranzakciót blokkba foglalja egy erre jogosult szereplő (validátor) és a tranzakció megkapja a “first confirm” (első visszaigazolás) státuszt, amennyiben további – az adott kriptovalutához meghatározott számú – blokk épül a korábbi blokkra, a tranzakció megkapja a “finally confirmed” (véglegesen visszaigazolt) státuszt, Ügyfél sms-t kap a tranzakció sikeres végrehajtásáról, Ügyfél az eladási bizonylattal visszatér az ATM-hez, beolvassa az eladási bizonylaton szereplő QR kódot, és az ellenérték készpénzben kifizetésre kerül az Ügyfél részére ATM-ből. Kereskedő felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a bizonylat elvesztéséből, a QR-kód megosztásából eredő károkért Kereskedő a felelősségét kizárja! Kereskedő továbbá felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy Ügyfél eladási tranzakcióját csak abban az esetben tudja teljesíteni, ha Ügyfél az eladási bizonylaton szereplő pontos kriptoösszeget utalja át a Kereskedő által megjelölt fogadó tárcába.

Ügyfél tudomásul veszi, hogy amennyiben nem az eladási bizonylaton szereplő pontos mennyiséget utalja át Kereskedő részére, vagy Kereskedő számára késve utalja át az eladásra felkínált kriptoösszeget a Kereskedő által megjelölt kriptopénztárcába, Kereskedő nem teljesíti Ügyfél tranzakcióját és az ügyfél által átutalt kriptovaluta összeg egy ún. letéti számlára kerül.
Ügyfél tudomásul veszi, hogy Kereskedő a letéti számlára érkezett kriptovalutát Ügyfél számára csak abban az esetben tudja visszautalni, ha Ügyfél felveszi a kapcsolatot Kereskedő telefonos ügyfélszolgálatával. Kereskedő ügyfélszolgálata visszahívja Ügyfelet, hogy egyeztesse Ügyfél kriptopénztárcájának címét ahová Ügyfél kéri számára a letéti számláról történő visszautalást. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Kereskedő ügyfélszolgálata és közötte bonyolított beszélgetés rögzítésre kerül és vitás esetben Ügyfél a rögzített beszélgetést bizonyító erejűnek fogadja el.
Ügyfél továbbá tudomásul veszi, hogy Kereskedő díjat számíthat fel a letéti számláról történő visszautalásért, melynek mértéke az utalás értékének 7%-a.

2.14. Különösen fontos a virtuális fizetőeszköz tárcacímének pontos feltüntetése, mert a virtuális fizetőeszközök átutalásuk esetén nem vonhatóak vissza a Kereskedő részéről. Kereskedő semmilyen felelősséget nem vállal Ügyfél részéről hibásan vagy pontatlanul megadott virtuális fizetőeszköz pénztárca címekre történő utalásból fakadó károkért. Ügyfél megérti és tudomásul veszi, hogy virtuális fizetőeszköz pénztárca címeinek biztonságáért Ügyfél felel, azok címeit Ügyfél adja meg Kereskedő részére és Kereskedő semmilyen felelősséggel nem tartozik a helytelen címre történő utalásból fakadó károkért. Ügyfél tudomásul veszi, hogy a blokklánc technológia sajátosságai miatt a hibás címre teljesített tranzakciók nem visszavonhatók, így Kereskedőnek nem áll módjában semmilyen formában a tranzakciót módosítani, visszahívni, törölni vagy más címre utalni miután már teljesítette azt.

2.15. Ügyfél-azonosítási és átvilágítási folyamatok: Kereskedőnek a Pmt. alapján 300.000,-Ft összeghatárt elérő vagy azt meghaladó összegű készpénzfizetés elfogadása esetén ügyfélazonosítási, míg 2.500.000,-Ft értékhatárt elérő vagy meghaladó esetben ügyfél-átvilágítási kötelezettsége van. Ugyanakkor a Kereskedő jogosult a Pmt. 65. §-a alapján elkészített belső szabályzatában meghatározott kockázatok esetén a törvényi rendelkezéstől eltérő értékhatárokat és azonositási szintet alkalmazni. Kereskedő élve a törvény adta jogával és figyelemmel a Nemzeti Kockázatértékelésben azonosított kockázatokra az alábbi ügyfél-azonosítási és átvilágítási eljárást alkalmazza:

a) Ügyfél-azonosítás (első szint): 300.000,-Ft értékhatár alatti tranzakcióknál az Ügyfél által adott mobiltelefonszám alapján (ügyfél SMS értesítésben egy egyszer használatos jelszót kap a tranzakció végrehajtásához, melyhez kötelező a mobiltelefonszám megadása). Kereskedő a ténylegesen összefüggő, több ügyleti megbízást (Pmt. 3. § 37. pont a) alpontja) monitorozza mobiltelefonszám, illetve e-pénztárca alapján, és ugyanazon Ügyfél esetében a 300.000,-Ft értékhatár elérésekor fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmaz.

b) Fokozott ügyfél-átvilágítás (második szint): 300.000,-Ft össz-értékhatárt elérő vagy azt meghaladó tranzakciók esetén az Ügyfél köteles magát igazolni a Pmt. szerinti azonosításra alkalmas érvényes személyazonosító okmányokkal (fényképes személyazonosító igazolványok: személyi igazolvány, kártya formátumú vezetői engedély, útlevél), továbbá lakcímkártyával és az ATM által készített arcképével. Fokozott ügyfél-átvilágítás esetén az ATM kéri az azonosítási okmányok szkennelését az ATM erre szolgáló felületén és egyben egy fényképet is készít a tranzakciót végző személyről az ATM erre a célra szolgáló kamerája. Az okmányok másolata és az arckép ellenőrzés céljából elektronikus úton automatikusan továbbítódnak a Kereskedő ellenőrzési részlegéhez. a Kereskedő ellenőrzi az okmányok érvényességét, valamint egyezteti az arcképet az okmányokon szereplő fényképpel. A tranzakció csak a compliance jóváhagyásával folytatható.

c) Kiemelt közszereplői státusz (Pmt. 4. §): Az Ügyfélnek minden esetben (300.000,-Ft értékhatár alatti tranzakció esetén is!) nyilatkoznia kell arról, hogy kiemelt közszereplőnek, vagy azzal egy tekintet alá esőnek minősül-e (Pmt. 4. §). Kiemelt közszereplő Ügyfél esetén értékhatártól függetlenül kötelező a fokozott ügyfél-átvilágítás az ott meghatározottak szerint, továbbá nyilatkoznia kell kiemelt közszereplői kategóriájáról és a pénzeszközök forrásáról, mely nyilatkozatot csak személyesen tehet meg Kereskedő székhelyén Fentieken túl kiemelt közszereplő Ügyfél esetén kijelölt vezetői jóváhagyás szükséges a tranzakció lebonyolításához.

Kereskedő a pénzmosás megelőzésére irányadó szabályzatának megfelelően az Ügyfél által fizetett pénz eredetét vizsgálhatja, arról forrásigazolást kérhet és megfelelő igazolás hiányában jogosult a tranzakciót megtagadni.

2.16. Amennyiben az Ügyfél hozzájárul, úgy az ügyfél-azonosítás a már korábban fokozott ügyfél-átvilágításon átesett Ügyfél esetén ujjlenyomat azonosítással (biometrikus azonosító) is megvalósítható.

2.17. Árfolyamképzés: Kereskedő az ATM kijelzőjén közzétételre kerülő és rendszeresen frissített árfolyamjegyzék (a továbbiakban: árfolyamjegyzék) alapján az ott meghatározott virtuális fizetőeszközben és magyar forintban meghatározott árfolyamon köt vételi vagy eladási ügyleteket magyar forint ellenében. A vételi és eladási ügyletek során szükség esetén a kerekítés a megfelelő matematikai szabályok szerint történik.

2.18. Az ATM-ek kijelzőjén az Ügyfél számára megismerhetővé tett virtuális fizetőeszköz váltás esetén Kereskedő a magyar forint és virtuális fizetőeszköz közötti átváltást a váltás kezdeményezését követően végzi el. Az átváltás során alkalmazott árfolyam alapját képező referencia árfolyamot, a referencia árfolyam jegyzési idejét, a referencia árfolyam alapján meghatározott eladási és vételi árfolyamokat és azok érvényességi határidejét Kereskedő határozza meg az aktuális piaci helyzet alapján.

2.19. Az alkalmazandó árfolyam jóváhagyására az Ügyfél által az ATM-eken keresztül a váltás kezdeményezésével kerülhet sor. A váltás minden esetben a tényleges váltás időpontja szerint esedékes árfolyamon történik, függetlenül a váltás Kereskedő részéről történő jóváhagyás időpontjában esedékes árfolyamtól. Kereskedő fenntartja a jogot, hogy az általa műszaki hibából tévesen közzétett árfolyamon történő tranzakciót visszautasítsa és a tranzakciót törölje.

3. Fizetés, Szállítás

3.1. Kriptovaluta Ügyfél általi vásárlása esetén a vásárlásra szánt összeget (ami nem lehet kevesebb, mint 10.000,-Ft és 10.000,-Ft-al oszthatónak kell lennie, tekintettel arra, hogy az ATM nem ad vissza, hanem az Ügyfél által behelyezett összegnek megfelelő kriptovalutát értékesít) a tranzakció indításakor az ATM készpénzbehelyező nyílásába szükséges betenni. Az ennek megfelelő mennyiségű, az Ügyfél által kiválasztott fajtájú kriptovaluta a tranzakció végleges jóváhagyásakor (“final confirmation”) kerül jóváírásra az Ügyfél által megjelölt mobiltárcában. Amennyiben a tranzakció nem kerül jóváhagyásra, vagy az Ügyfél által megszakításra kerül, úgy az ATM a behelyezett összeget az Ügyfél részére visszaadja. Az ATM kizárólag érvényes forint bankjegyeket fogad el az alábbi címletekben: 20.000,-Ft, 10.000,-Ft).

3.2. Kriptovaluta Ügyfél általi eladása esetén az Ügyfél által felvenni kívánt összeg (azaz az Ügyfél által eladni szándékozott kriptovaluta ellenértékének megfelelő forintösszeg, amely nem lehet kevesebb 10.000,-Ft-nál és 10.000,-Ft-al oszthatónak kell lennie, tekintettel arra, hogy az ATM csak ilyen címletben tud készpénzt kiadni) a tranzakció végleges jóváhagyását (“final confirmation”) és az adott kriptovaluta Kereskedő részére történt jóváírását követően vehető át az ATM által adott nyugtán található QR-kód felmutatásával az ATM készpénzkiadó nyílásán keresztül. A nyugta és/vagy a QR-kód elvesztéséből, átadásából, mással való megosztásából eredő bármilyen kárt és kockázatot az Ügyfél köteles viselni, az abból eredő károkért Kereskedő a felelősségét teljes mértékben kizárja! Erre tekintettel Kereskedő felhívja az Ügyfél figyelmét, hogy a kapott QR-kódot bizalmasan őrizze meg, azt más részére ne adja át és ne mutassa be!

3.3. Felelősség a tranzakció teljesítéséért: Ha a váltási műveletet az Ügyfél kezdeményezte, a váltási művelet hibás teljesítéséért a Kereskedő felel, kivéve ha bizonyítja, hogy a virtuális fizetőeszköz az Ügyfél (vagy a kedvezményezett) virtuális fizetőeszköz pénztárca címére beérkezett a szerződésnek megfelelő mennyiségben, illetőleg a beérkezés késedelme a Kereskedőn kívüli egyéb okokból áll fenn. A virtuális fizetőeszköz megérkezését bizonyítottnak tekinti Kereskedő és Ügyfél is amennyiben az adott virtuális fizetőeszköz publikusan felfedezhető blokkláncán mindenki számára hozzáférhető módon látszik az adott tranzakció, illetve tranzakció megadott címre történő beérkezése és a tranzakciót tartalmazó blokkra további:

 • 5 blokk épült a Bitcoin és Litecoin esetében,
 • 11 blokk épült az Ethereum esetében.

3.4. Kereskedő – felelősségének fennállása esetén – az Ügyfél részére haladéktalanul visszatéríti a nem teljesített vagy hibásan teljesített váltási művelet összegét.

3.5. Az Ügyfél kérésére Kereskedő – a váltási tranzakció/utalás művelet nem teljesítéséért vagy hibás teljesítéséért való felelősség kérdésétől függetlenül – köteles a nem teljesített vagy hibásan teljesített váltási művelet nyomon követése érdekében az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítani, és a nyomon követés eredményéről az Ügyfelet tájékoztatni.

4. Elállás és felmondás joga

4.1. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet szerinti fogyasztó részére történő értékesítésre az Ügyfelet indokolás nélkül elállási/felmondási jog illeti meg az alábbiak szerint (20. §):
A Ügyfél az elállási vagy felmondási jogát

a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén

aa) a terméknek,

ab) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szolgáltatott terméknek,

ac) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

ad) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Ügyfél vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától (azzal, hogy fentiek nem érintik a Ügyfél azon jogát, hogy az elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja);

b) szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül gyakorolhatja.

4.2. Ugyanakkor az Ügyfél nem gyakorolhatja a fenti elállás/felmondás jogát (29. §)
a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a felmondásra/elállásra meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;
c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Ügyfél utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Ügyfél személyére szabtak;
d) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
e) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
f) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;
g) olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható módon a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a Ügyfél kifejezett kérésére keresi fel a Ügyfélt sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
i) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a Ügyfél a csomagolást felbontotta;
j) hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
k) nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
l) lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
m) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Ügyfél e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a fenti felmondási/elállási jogát.

4.3. Figyelemmel arra a tényre – ahogy arra Kereskedő a jelen ÁSZF 1.6. pontjában felhívta az Ügyfél figyelmét – hogy az eddigi piaci tapasztalatok alapján a kriptovaluták volatilitása nagy, azaz árfolyamuk (pénzben kifejezett értékük) folyamatosan és gyorsan változik, ezért az Ügyfélnek különösen nagy árfolyamkockázattal kell számolnia egy-egy tranzakció során és a kriptovaluták ezen tulajdonsága független Kereskedőtől, illetve ezen piaci folyamatok a Kereskedő által nem befolyásolhatóak, így a jelen szerződés tekintetében a fentiek alapján Ügyfél az elállási/felmondási jogát nem gyakorolhatja.

5. Jótállás, Szavatosság:

5.1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?
Ön a Kereskedő (BlockChange Kft.) hibás teljesítése esetén a Kereskedővel, mint vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint (6:159-6:167. §§).

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?
Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:
Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.
Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?
Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?
Ön a Kereskedővel (BlockChange Kft.) szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét a 9. fejezetben meghatározottak szerint.
Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?
A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Kereskedő (BlockChange Kft.) nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

5.2. Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?
Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 5.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?
Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?
Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.
Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

Ugyanakkor Kereskedő felhívja az Ügyfél figyelmét arra a tényre, hogy a szolgáltatott dolog olyan digitális adattartalom, aminek nincsen egy megjelölhető gyártója, így Ügyfél a Termékszavatossági igényével gyártó hiányában nem tud élni.

5.3. Jótállás

Tekintettel arra, hogy a kötelező jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében megjelölt termékekre áll fenn, és a Kereskedő jótállást nem vállal az ATM-en keresztül forgalmazott kriptovaluták tekintetében, így a Ügyfélet jótállás nem illeti meg.

6. Visszaküldés

Az Ügyfélnek nincs lehetősége a Kereskedő által forgalmazott kriptovaluták visszaküldésére a tranzakció lebonyolítása után.

7. Tulajdonjog fenntartása

A Kereskedő által forgalmazott kriptovaluták Kereskedő tulajdonában maradnak mindaddig, amíg Ügyfél az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt Ügyfél nem engedheti át az adott kriptovalutát harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon Kereskedő tulajdonát.

8. Személyes adatok védelme

Az Ügyfél által megadott adatokat Kereskedő a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően, a Kereskedő által közzétett külön Adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezeli és gondoskodik azok védelméről. Az adatkezelési tájékoztató itt érhető el

9. Panaszkezelés

Üzleti gyakorlatunk alapkövetelménye Ügyfeleink felvetéseinek gyors kivizsgálása és a feltárt hibák orvoslása. Ezért a panaszbejelentéseket rögzítjük, és rendezésüket kiemelt feladatként kezeljük. Emellett a beérkezett észrevételeket rendszeresen elemezzük, és ennek eredményeit felhasználjuk szolgáltatásaink és ügyfélkezelési rendünk továbbfejlesztéséhez. Kereskedő a panaszokat és a panaszosokat bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlően, azonos eljárás keretében és szabályok szerint kezeli.

A panaszkezelésnek gyorsnak, tisztességesnek és érdeminek kell lennie, amelynek során fel kell tárni a panasz okát, indokát és ezt követően a panaszt mielőbb orvosolni szükséges.

A panaszkezelés során a Kereskedő az ésszerűen, tájékozottan, az adott helyzetben elvárható figyelmességgel és körültekintéssel eljáró tudatos fogyasztói magatartást tekinti alapkövetelménynek és várja el Ügyfeleitől.
Kereskedő a beérkező panaszok kezelése során szakszerű, érdemi, kifejtő és naprakész válaszadásra törekszik, amely megfelel a közérthetőségi elvárásoknak.

Fogalmi meghatározások

Panasz: Kereskedő tevékenységével, szolgáltatásával, termékével szemben felmerülő minden olyan egyedi kérelem vagy bejelentés, amelyben a Panaszos a Kereskedő eljárását kifogásolja és azzal kapcsolatban konkrét, egyértelmű igényt fogalmaz meg.
Nem minősül panasznak, ha az Ügyfél a Kereskedőtől általános tájékoztatást, véleményt vagy állásfoglalást igényel.

Panaszos: lehet természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság vagy más szervezet, aki/amely a Kereskedő szolgáltatását igénybe veszi, vagy a szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje, illetve felsoroltak bármelyikének képviselője. A panaszos általában a Kereskedő ügyfele, de panaszosnak tekintendő az a személy is, aki a Kereskedő eljárását nem valamely konkrét szolgáltatással, hanem egyéb, a szolgáltatással összefüggő tevékenységével (például hirdetés) kapcsolatban kifogásolja.

Fogyasztó: a Panaszosok közül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívüli célok érdekében eljáró természetes személy, illetve békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Ügyfél: Panaszos és Fogyasztó együttvéve.
Termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog – ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt – és a dolog módjára hasznosítható természeti erő.

Szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan – ellenszolgáltatás fejében végzett – tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában.

Áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás.

Eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár.

Egységár: a terméknek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott mértékegységére vonatkozó ár.
Kereskedelmi gyakorlat: a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő értékesítésével, szolgáltatásával vagy eladásösztönzésével közvetlen kapcsolatban álló magatartása, tevékenysége, mulasztása, reklámja, marketingtevékenysége vagy egyéb kereskedelmi kommunikációja.

Kereskedelmi kommunikáció: a vállalkozás önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével közvetlenül összefüggésben történő információközlés, függetlenül annak megjelenési módjától, eszközétől.

Vásárlásra felhívás: kereskedelmi kommunikációban az áru jellemzőinek és árának, illetve díjának feltüntetése az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelően olyan módon, hogy ezáltal lehetővé válik a fogyasztó számára az áru megvétele, illetve igénybevétele.

Ügyleti döntés: a fogyasztó arra vonatkozó döntése, hogy kössön-e, illetve hogyan és milyen feltételek mellett kössön szerződést, továbbá hogy gyakorolja-e valamely jogát az áruval kapcsolatban.

Forgalmazás: valamely termék vállalkozás által – értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára ellenérték fejében vagy ingyenesen – történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő felkínálást is.

Meghatalmazott: a felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. Nem lehet meghatalmazott: aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte be; akit jogerős bírói ítélet a közügyektől eltiltott, vagy akit a bíróság jogerősen gondnokság alá helyezett.

Meghatalmazás: A meghatalmazásnak a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §-ában foglalt követelményeknek kell eleget tenni.

9.1.Panaszkezelés menete

Panasz bejelentése, rögzítése
Az Ügyfelek által igénybe vehető panaszbejelentés módjai:
a) Szóbeli panasz: – telefonon
b) Írásbeli panasz:
– postai úton
– elektronikus levélben

Bejelentés szóbeli (személyes és telefonos) panasz esetén
Amennyiben az Ügyfél megítélése szerint a kifogásolt eljárás egyszerűen orvosolható, esetleg információhiányon vagy félreértésen alapul, az Ügyfél: hétköznap délelőtt 09:00 órától este 18:00 óráig a +36 70 478 0722 telefonszámon fordulhat a Kereskedő Ügyfélszolgálatához.

Bejelentés írásbeli panasz esetén
A hatékonyabb ügyintézés érdekében Kereskedő kéri Ügyfeleit, hogy lehetőség szerint írásban nyújtsák be panaszaikat. A panasz elbírálásához szükséges a konkrét ügy pontos leírása, több kifogás esetén azok, illetve indokaik elkülönített rögzítése, továbbá a határozott igény megjelölését és a panaszban foglaltakat alátámasztó dokumentumok másolatát is mellékelni kell a beadványhoz. Amennyiben a panasznak voltak előzményei, az ezekkel kapcsolatos információkat (pl.: tranzakciószám, tranzakció helye és időpontja) is kéri a Kereskedő megadni.

Az írásbeli panasz érvényességi kelléke az Ügyfél aláírása. Az írásbeli panasz képviselő vagy meghatalmazott útján való benyújtása esetén a Kereskedő vizsgálja a képviseleti jogosultságot, ezért ha a felek meghatalmazott útján járnak el, a panasz kérelmen a meghatalmazottként eljáró természetes személy nevét is fel kell tüntetni, továbbá a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazott aláírásával ellátott – legalább két tanú által aláírt, illetve saját kezűleg írt és aláírt – eredeti meghatalmazást.

Ügyfél írásbeli panaszát megküldheti:
Cégnév: BlockChange Kft.
Cég székhelye: 1012 Budapest, Vérmező út 4.
Kereskedő e-mail címe: info@blockchange.hu

9.2. Panasz kivizsgálása és megválaszolása

Szóbeli panasz
Tekintettel arra, hogy a Kereskedő a szolgáltatásait az általa működtetett automatákon (ATM) keresztül nyújtja, így szóbeli panaszra csak a telefonos ügyfélszolgálat útján van lehetőség.
Telefonon közölt panasz esetén a Kereskedő biztosítja az ésszerű várakozási időn belüli (5 percen belüli élőhangos bejelentkezés) hívásfogadást és ügyintézést. Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Kereskedő a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát az Ügyfélnek megküldi. Egyebekben a Kereskedő az írásbeli panaszra vonatkozó rendelkezések szerint jár el.

A jegyzőkönyv a következők rögzítésére alkalmas:

a) az ügyfél neve;
b) az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe;
c) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja;
d) az ügyfél panaszának részletes leírása, a panasszal érintett kifogások elkülönítetten történő rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön;
e) a panasszal érintett megrendelés/szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám;
f) az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke;
g) a Kereskedő nyilatkozata az ügyfél panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges;
h) a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – az ügyfél aláírása;
i) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje;
j) telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

Írásbeli panasz
Írásbeli panasz esetén a Kereskedő a panaszügyet érdemben megvizsgálja és a panasszal kapcsolatos álláspontját és érdemi döntését/intézkedését pontos indoklással ellátva, a panasz közlését követő 30 napon belül írásban megküldi az Ügyfél részére. Igény esetén a Kereskedő a kivizsgálás eredményéről telefonon vagy e-mailben is értesítést küld.

Előfordulhat, hogy a panasz kivizsgálása során a Kereskedőnek kiegészítő információkra lesz szüksége az Ügyfél részéről. Ebben az esetben Ügyfél érdeke az ilyen irányú megkeresés mielőbbi megválaszolása, mert a Kereskedő az eljárást a hiányok pótlásáig nem tudja folytatni.

A Kereskedő a panaszkezelés során igyekszik a legrövidebb határidők betartásával eljárni és biztosítja, hogy döntése során a hatályos jogszabályok szerint vizsgálja ki, orvosolja, vagy utasítja el a panaszt. Panaszügyben hozott döntését közérthetően és egyértelműen indokolva, valamennyi felvetett problémára reagálva küldi meg legfeljebb 30 napon belül Ügyfelei részére.

A Kereskedő a panasz kivizsgálásáért a Fogyasztóval szemben külön díjat nem számíthat fel.

A Kereskedő a panaszkezelés során különösen az alábbi adatokat kérheti az ügyféltől:

a) neve;
b) szerződésszám, ügyfélszám;
c) lakcíme, székhelye, levelezési címe;
d) telefonszáma;
e) értesítés módja;
f) panasszal érintett termék vagy szolgáltatás;
g) panasz leírása, oka;
h) panaszos igénye;
i) a panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre;
j) meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás;
k) a panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.

A panaszt benyújtó ügyfél adatait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően kell kezelni.

9.3. Panaszkezelés folyamatának bemutatása
A panasz benyújtását követően a Kereskedő elsődleges feladata annak eldöntése, hogy a jelen szabályzatban meghatározott fogalom szerint a bejelentés panasznak minősül-e vagy sem. Amennyiben igen, sor kerül a panasz regisztrációjára.

A panasz regisztrációja után megkezdődik a panaszügy kivizsgálása. A vizsgálati szakaszban kerülhet sor a hiányzó információk, illetve szükség esetén szakvélemény beszerzésére.

Amennyiben valamennyi, a panaszbejelentés szempontjából fontos információ rendelkezésre áll, a vizsgálati szakasz lezárul és sor kerül a döntéshozatalra.

A döntésnek három fajtája van:

1. Panasz elfogadása
2. Panasz részbeni elfogadása
3. Panasz elutasítása

A döntéshozatalt a panaszeljárás befejezéseként az ügyfélválasz elkészítése és megküldése követi a jogszabály által meghatározott, illetve az Ügyfél által igényelt közlési formában (írásban postán, e-mailben, stb.).

A Kereskedő kiemelt figyelmet fordít a minőségi panaszkezelés biztosítására, ezért az egyes panaszügyek lezárását követően a panaszkezelési folyamat teljes egészének tekintetében monitoring (elemző) tevékenységet folytat, amelynek során többek között vizsgálja:

 • a panaszok átfutási idejét különféle szempontok szerinti bontásban;
 • a panaszok számát;
 • az egyes termékekhez/szolgáltatásokhoz/tranzakciókhoz kapcsolódó reklamációkat;
 • az Ügyfelek panaszkezeléssel kapcsolatos általános elégedettségét;
 • illetve egyes konkrét panaszügy vonatkozásában az ügyfél-elégedettséget.

9.4.Tájékoztatás jogorvoslati lehetőségekről

9.4.1.A panasz elutasítása esetén a Kereskedő írásban tájékoztatja jogorvoslati álláspontjáról az Ügyfelet, hogy panaszával – annak jellege szerint – milyen szervhez, hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat. Az Ügyfelet ezek a lehetőségek akkor is megilletik, ha a panasz kivizsgálására nyitva álló 30 napos válaszadási határidő eredménytelenül telt el.

9.4.2. A panasz Kereskedőn kívüli bejelentésének, orvoslásának lehetőségei eltérőek aszerint, hogy Fogyasztónak minősülő, vagy Fogyasztónak nem minősülő Panaszos kíván-e további panaszt tenni.

9.4.3. Amennyiben a Kereskedői panaszkezelés nem jár a Fogyasztó számára kielégítő eredménnyel vagy nem kap 30 napon belül választ, a következő jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére:

a) A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján a Fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamara (a továbbiakban: kamara) mellett működő független békéltető testülethez (az eljárásra – a Fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a Fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. a Kereskedő székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület, székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu, Fax: 06 (1) 488 21 86, Telefon: 06 (1) 488 21 31, honlap: https://bekeltet.hu), továbbá

b) a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás (Kereskedő) közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás (Kereskedő) kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

9.4.4. Amennyiben a Kereskedői panaszkezelés a fogyasztónak nem minősülő Panaszos számára nem jár kielégítő eredménnyel, a következő jogorvoslati lehetőség áll rendelkezésére: bármely, így különösen a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulhat a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szabályai szerint. A Kereskedő székhelye szerinti illetékes bíróság a Pesti Központi Kerületi Bíróság, Cím: 1055 Budapest, Markó u. 25., Levelezési cím: 1887 Budapest, Pf: 28.)

9.5. Panasznyilvántartás és adatvédelem
A Kereskedő az Ügyfelek panaszairól és azok megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet, amely a következő főbb adatokat tartalmazza:

 • a Panaszos adatait
 • a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését
 • a panasz benyújtásának időpontját és módját
 • a panasz orvoslására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokolását
 • a panaszügy intézéséért, illetve az intézkedés végrehajtásáért felelős személy(ek) megnevezését, valamint az intézkedés teljesítésének és a panasz lezárásának határidejét
 • a kivizsgálás során beszerzett információkat és esetleges szakvéleményt
 • a panaszban megjelölt igényről való döntést
 • a panasz megválaszolásának időpontját és módját
 • a panaszkezelés elemzéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó egyéb információkat
  (pl.: panasz oka, gyakorisága)

A Kereskedő az írásbeli panaszokat – beleértve a személyes megjelenés során előadott panaszról készült jegyzőkönyvet is – továbbá az azokra adott válaszokat öt évig archiválja és azokat az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A megőrzési idő elteltével az adathordozókat (okiratokat) selejtezni kell.

A panaszügyi nyilvántartásban rögzített személyes adatok kizárólag a panaszügyek regisztrálásának és a panaszügyek elbírálásának célját szolgálhatják.

A Kereskedő ezen felül jogosult jogai érvényesítéséhez vagy kötelezettségei teljesítéséhez a panaszokkal kapcsolatban papír alapú formában vagy elektronikusan rögzített dokumentumokat a panasz vonatkozásában előírt bizonylat megőrzési szabályoknak megfelelően, de legalább a polgári jog elévülési szabályai szerinti elévülési idő leteltéig megőrizni.

10. Magatartási kódex

Magatartási kódex: olyan – piaci önszabályozás keretében létrehozott – megállapodás vagy szabályegyüttes, amely valamely kereskedelmi gyakorlat vagy tevékenységi ágazat vonatkozásában követendő magatartási szabályokat határoz meg azon vállalkozások számára, amelyek a kódexet magukra nézve kötelezőnek ismerik el (a továbbiakban: magatartási kódexnek való alávetés).

Kereskedő tájékoztatja Ügyfeleit, hogy magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

Budapest, 2019. december 01.

BlockChange Kft.
Kereskedő