Az Adatkezelő adatai:
Név: BlockChange Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-963064
Székhely, postacím: 1012 Budapest, Vérmező út 4.
Céget nyilvántartó cégbíróság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
E-mail cím: info@blockchange.hu
Központi telefonszám: +36 70 478 0722
Honlap: www.blockchange.hu
Az Adatvédelmi Tisztviselő adatai:
Név: Dávid Judit
E-mail cím: adatvedelem@blockchange.hu
Telefonszám: +36 70 380 7397

1. Jelen tájékoztató célja

A jelen Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató (továbbiakban „Tájékoztató”) célja, hogy a BlockChange Kft. (továbbiakban „Adatkezelő”) általi adatkezelési tevékenység megkezdése előtt Ön (mint az Adatkezelő ügyfele, leendő ügyfele, továbbiakban „Érintett”) tájékozódhasson róla, hogy az Adatkezelő az Ön adatait miért és mire használja, valamint, hogy Önt milyen jogok illetik meg, és azokat hogyan gyakorolhatja.

Az Adatkezelő jelen Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket és kötelezettségeket saját magára jogilag kötelező érvényűnek tekinti és működése során alkalmazza, valamint kijelenti, hogy jelen dokumentumban leírt és alkalmazott adatvédelmi szabályok és eljárások megfelelnek a hatályos adatvédelmi nemzeti (különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) és Európai Uniós (különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)) jogszabályoknak.

2. Az adatkezelés elvei

A személyes adatok

 • kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 • pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük („pontosság”);
 • tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).
 • Az adatkezelő felelős a fent leírt elveknek történő megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására („elszámoltathatóság”).

3. Az adatkezelés célja és jogalapja

3.1. Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő az Érintettek által átadott, illetőleg bármilyen módon (ideértve az Érintett által az Adatkezelőnek benyújtott dokumentumokon, továbbá bármely egyéb formában) rendelkezésére bocsátott személyes adatait az üzleti titokra, az adatvédelmi előírásokra vonatkozó jogszabályokkal összhangban kizárólag az alábbi célokból kezeli:

a) Virtuális fizetőeszközök adásvétele („Szolgáltatás”);
b) Ügyfélszolgálati tevékenység, kapcsolattartás;
c) Pénzmosás- és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásához kapcsolódó ügyfélazonosítási műveletek elvégzése;
d) Visszaélések, bűncselekmények megelőzése, és felderítésükben való együttműködés a hatóságokkal,
e) Ügyfél-kényelmi szempont,
f) Panaszkezelés,
g) Marketing és reklámcélú megkeresés,
h) Kiszolgálás színvonalának növelése, személyre szabott ajánlatok nyújtása, szociodemográfia adatok megismerése az adatküldő felhasználókról.

3.2. Az adatkezelés jogalapja

A személyes adatok kezelése

a) a 3.1. pont a) és b) alpontjában megjelölt cél esetében a jogalap a szerződés teljesítése (melyben az Érintett az egyik, míg Adatkezelő a másik fél, GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja),

b) a 3.1. pont c) és d) alpontjában megjelölt cél esetében a jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az adatkezelő jogi kötelezettségét a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: “Pmt.”) 15. és 16. §§-ai (ügyfél átvilágítási és fokozott ügyfél átvilágítási kötelezettség) írják elő. Az adatkezelésre a jogalapot a Pmt. 65. § (1) bekezdése teremti meg,

c) a 3.1. pont f) alpontjában megjelölt esetében a jogalap az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az adatkezelő jogi kötelezettségét a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdés állapítja meg.

d) a 3.1. pont e), g) és h) alpontjában megjelölt cél esetében a jogalap az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja).

Amennyiben az Érintett a fenti jogalapon kezelt adatokat – kivéve a d) alpontot – nem adja meg, úgy az Adatkezelő megtagadja a szolgáltatás nyújtását (az Érintett általi megrendelés teljesítését).

4. A kezelt adatok köre és forrása

Az Adatkezelő a fenti célok érdekében az alábbi személyes adatokat gyűjti/gyűjtheti:

4.1. Adatkezelő által üzemeltetett kriptovaluta automata által nyújtott szolgáltatás során
4.1.1. Kevesebb, mint 300.000 Ft-nak megfelelő összértékű tranzakció(k) esetén:
– Mobiltelefonszám (jogalap: a szerződés teljesítése)
4.1.2. 300.000 Ft-ot elérő, vagy meghaladó összértékű tranzakció(k) esetén:
– Mobiltelefonszám (jogalap: a szerződés teljesítése)
– Személyazonosító igazolvány mindkét oldalának, vagy útlevél fényképes oldalának, vagy kártya formátumú vezetői engedély fényképes oldalának és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata (jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése):

 • Személyazonosító igazolványon, útlevélen, vagy kártya formátumú vezetői engedélyen szereplő arckép
 • Személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély száma
 • Családi és utónév
 • Születési hely, idő
 • Állampolgárság
 • Anyja neve
 • Nem
 • Lakcím
 • A tranzakció során rögzített arckép (jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése)
 • A tranzakcióhoz használt e-wallet (kriptopénztárca) azonosítója (jogalap: a szerződés teljesítése)
  Kiemelt közszereplő esetében (a fentieken túl – jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése):
 • Kiemelt közszereplői státusz,
 • Pénz forrása.

Ha az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy állampolgársággal rendelkezik (a fentieken túl – jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése):
– Pénz forrása
– Tranzakció célja.
A 3.1. pont e) alpontjában megjelölt cél érdekében az Érintett hozzájárulása alapján az ujjlenyomatáról generált egyedi azonosítókód. Az azonosítókódból az ujjlenyomat mintázata nem állítható elő, az kizárólag azonosításra használható.
4.2. Adatkezelő által üzemeltetett honlapon és applikációban elérhető szolgáltatások során
– E-mail cím, jelszó (jogalap: a szerződés teljesítése)
– Mobiltelefonszám (jogalap: a szerződés teljesítése)
– Szolgáltató rendszerében generált egyedi ügyfél azonosító (jogalap: a szerződés teljesítése)
– Személyazonosító igazolvány mindkét oldalának, vagy útlevél fényképes oldalának, vagy kártya formátumú vezetői engedély fényképes oldalának és lakcímkártya lakcímet tartalmazó oldalának másolata (jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése):

 • Személyazonosító igazolványon, útlevélen, vagy kártya formátumú vezetői engedélyen szereplő arckép
 • Személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély száma
 • Családi és utónév (amennyiben eltér születési név is)
 • Anyja neve
 • Születési idő, hely
 • Állampolgárság
 • Lakcím
 • Nem magyar állampolgárnál lakcím kártya hiánya esetén 3 hónapnál nem régebbi közüzemi számla másolata (jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése):
 • Lakcím
  – Ügyfél által készített valós idejű önarckép, melyen látszik a kép készítésének dátuma és az ügyfél azonosító okmánya (jogalap: az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése)
  – Bankszámlaszám (jogalap: a szerződés teljesítése)

4.3. A 3.1. pont f) alpontjában megjelölt cél érdekében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (5) bekezdés alapján az Ügyfél neve és lakcíme.
4.4. A 3.1. pont g) alpontjában megjelölt cél érdekében az Érintett hozzájárulása alapján az Érintett e-mail címe és mobiltelefonszáma.
4.5. 4.5. A 3.1. pont h) alpontjában megjelölt cél érdekében az Érintett hozzájárulása a cookie-k elfogadásával webstatisztikai adatok, az Érintett BlockChange honlapon végzett alábbi aktivitásáról:

 • mely oldalakat tekintette meg
 • a weboldal mely részére kattintott
 • milyen nyelven használja az oldalt
 • hány oldalt keresett fel

Adatkezelő jogosult a fent hivatkozott adatokat összesített, anonimizált és feldolgozott formában hozzáférhetővé tenni a következő harmadik felek számára, a következő szolgáltatások igénybevétele során: Google Analytics, AT Internet XitiAnalytics, Google Search, Google Tag Manager, Google Adwords
Az Adatkezelő honlapján személyazonosítás nélküli összesített adatgyűjtés történik a honlap látogatása és a honlapon belüli megtekintési aktivitások mérése céljából.
Az Adatkezelő szerverei a honlap mindegyik hozzáférési szintjén automatikusan regisztrálják (naplózzák) a felhasználók IP-címét, a felhasznált operációs rendszer és böngészőprogram típusát, a látogatott oldalak URL címét, a látogatás idejét. Ezeket az adatokat az Adatkezelő kizárólag összesített, anonimizált és feldolgozott formában kezeli a Honlap esetleges hibáinak kijavítása, minősége javítása érdekében és statisztikai célokra.
Az Adatkezelő a 4.1-4.4 pontokban említett adatokat minden esetben közvetlenül az Érintettől szerzi be.
Az Adatkezelő a 4.5 pontban említett adatokat Cookie-k segítségével szerzi be.

5. Adatkezelés időtartama

5.1. A személyes adatokat az Adatkezelő a Pmt. 56. és 57. §-a alapján az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított nyolc évig kezeli. Hatósági megkeresés esetén a megkeresésben meghatározott ideig, legfeljebb az üzleti kapcsolat megszűnésétől, illetve az ügyleti megbízás teljesítésétől számított tíz évig köteles megőrizni Adatkezelő az adatokat (Pmt. 58. § (1) bekezdés).

5.2. A 4.2. pontban megjelölt ujjlenyomat-azonosítókód az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül kezelésre. A hozzájárulás visszavonását követően az azonosítókód törlésre kerül, az Érintett a továbbiakban nem tudja magát azonosítani az ujjelnyomatával.

5.3. A 4.3. pontban megjelölt adatok tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján az adatkezelés időtartama 5 (öt) év.

6 Adatfeldolgozás és adattovábbítás

6.1. Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő az adatkezelés során Adatfeldolgozót vesz igénybe:

Név: VARIANCE HODLING Kft.
Cégjegyzékszám: 01-09-329921
Székhely: 1118 Budapest, Rétköz utca 5.

6.2. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a bíróság, az ügyész, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a nyomozó hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek részére tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett köteles adatot szolgáltatni. E körben az adatszolgáltatás csak olyan mértékű, amely az adatszolgáltatást elrendelő hatóság céljának megvalósításához feltétlenül szükséges – amennyiben a hatóság a pontos adatok körét, valamint a pontos célt megjelölte. Az ilyen jellegű adattovábbítások teljesítésért, valamint az ebből származó esetleges következményekért az adatkezelő nem tehető felelőssé, vele szemben igény nem támasztható.

7. Érintett jogai

Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Az Érintettet megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog, valamint az egyedi ügyekben alkalmazott automatizált döntéshozatalról való döntés joga, beleértve a profilalkotást is. Jelenleg az Adatkezelő nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és profilalkotást.

7.1. Az Érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 • az adatkezelés céljai;
 • az Érintett személyes adatok kategóriái;
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
 • az Érintett joga a helyesbítéshez, törléshez vagy adatkezelés korlátozásához, valamint az adatkezelés elleni tiltakozáshoz;
 • panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatósághoz;
 • ha az adatokat nem az Érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
 • az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát 1 példányban az Érintett rendelkezésére bocsátja. Az Érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja át, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

7.2. Helyesbítés joga

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, valamint jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését, figyelemmel véve az adatkezelés céljára.

7.3. Törléshez való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
 • a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből, vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • Közérdek alapján végzendő archiválási-, tudományos és történelmi kutatási-, vagy statisztikai célból;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

7.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére a Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

7.5. Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa.

7.6. Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

7.7. Jogorvoslathoz való jog

Ha az Érintett úgy ítéli meg, hogy az Adatkezelő általi személyes adatainak kezelése megsérti a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok, így különösen a GDPR rendelkezéseit, jogában áll a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál panaszt benyújtani.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Az Érintettnek joga van más, így különösen a szokásos tartózkodási helye, munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti európai uniós tagállamban létrehozott, felügyeleti hatóságnál is panaszt tenni.

8. Egyéb rendelkezések

A Tájékoztató 2022. április 01. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba.

Budapest, 2022. március 16.

BlockChange Kft.
Dávid Judit
ügyvezető

BlockChange Kft.
Kollár Bálint
ügyvezető